ÖLA arkivet är placerat  i skyddsrummet som finns i källaren hos gamla fd. Vägförvaltningen

ÖLA arkivet finns i skyddsrummet hos Ombergs Buss

Dela den här sidan

ARKIVRUTINER VID ARKIVERING


                                    VAD SKA FÖRVARAS

Arkivhandlingar som en förening själv producerat, ska alltid sparas till eftervärlden. Dessa är protokoll, verksamhetsberättelser, skrivelser, bokslut, revisionsberättelser, kassaböcker samt korrespondens till och från organisationer och privatpersoner.

Dessutom ska också historiker, tidningsklipp, magnetband från bandinspelningar, filmer videoinspelningar, dvd inspelningar samt trycksaker producerade av föreningen samt foton också sparas. När det gäller tidningsklipp foton och andra inspelningar är det speciellt viktigt att tänka på att datummärka, ange plats och var och vad bilderna inspelningarna föreställer.


OBS! Använd inte tape för att klistra fast foton eller tidningsklipp eftersom det kan orsaka fula märken när det blir gammalt samt att det även lossnar


                              DETTA KAN RENSAS BORT

I föreningars dagliga verksamhet förekommer en rad olika handlingar att hantera. Allt är inte nödvändigt att spara för eftervärlden, utan bör avyttras när de blir inaktuella.

Förbunds, distriktscirkulär, övriga cirkulär och reklam kan rensas ut direkt vid inaktualitet eller efter 5år. Det samma gäller handlingar som sänts från distrikt eller andra organisationer, såsom inkomna protokoll och verksamhetsberättelser.

Kassakvitton och verifikat sparas inte längre än vad som anges i bokföringslagen (fn 7 år). Kontoutdrag efter 5 år. Dubletter och icke ifyllda blanketter, formulär, offerter, ordererkännanden och följesedlar vid inaktualitet.

OBS! OBS! Häftklammers och gem bortrensas alltid från material som ska arkiveras. Detta får inte förekomma i arkivmaterial, eftersom det orsakar rostbildning.

ARKIVSCHEMA

ÖLA använder sig av Riksarkivets allmänna arkivschema när man arkiverar olika handlingar. Detta system att kategorisera handlingar används i stort sett av alla arkiv i vårt land och har följande uppställning.

A Protokoll och verksamhetsberättelser

B Koncept, kopior av utgående skrivelser

C Diarier

D Liggare, register, medlemsmatriklar

E Inkomna, utgående skrivelser

F Ämnesordnade handlingar

G Räkenskaper

H Statistik

J Kartor och ritningar

K Fotografier

L Trycksaker

M Föremål, fanor

Z Upptagningar ljudband, mikrofilmer, spelfilm, magnetband och andra ADB-media

Ö Övriga handlingar



ÖLA förvarar och vårdar alla handlingar i arkivgodkända lokaler.

Riksarkivets bestämmelser gäller vid all arkivering.

Allt arkivmaterial  förtecknas  i databasen "Visual arkiv"

Arkivavtal tecknas mellan ÖLA och donator eller ägare.

GÅVA

ÖLA åtager sig att förvara arkivhandlingarna på ett säkert sätt i arkivlokalerna.

När ägare donerar arkivhandlingar som gåva till arkivet, uttas ingen avgift från arkivet.  Arkivhandlingarna övergår då till att vara ÖLA arkivets egendom för alltid. 

 DEPONI

ÖLA åtager sig att förvara arkivhandlingarna på ett säkert sätt i arkivlokalerna.

ÖLA tar  ut hyra som idag är 150kr/år per påbörjad hyllmeter, ägaren blir automatiskt medlem hos Ödeshögs Lokalhisoriska Arkiv (ÖLA) med rätt att delta vid föreningens årsmöte.

Deponerat arkivmaterial kan alltid tas tillbaka av ägaren. ÖLA tar då ut en adminstrationsavgift  gällande arbetet med förteckning och registrering av arkivhandlingarna. Denna avgift bestäms av arkivstyrelsen från fall till fall.

 OBSERVERA!

Önskar ägare förvara giltiga verifikationer yngre (7år) uttas dubbel hyllmeteravgift.

 REGLER FÖR GÅVOR ELLER DEPONI