ÖLA finns i skyddsrummet hos Ombergs Buss

ÖLA finns i skyddsrummet hos Ombergs Buss

ÅRSMÖTE ARKIVET 2022

ÖLA höll sitt årsmöte tidsdagen den 22 mars 2022 hos Vältens Bygg Cafeteria. Omval gjordes på samtliga i styrelsen Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och förslag till budget godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

Protokoll fört vid årsmöte med Ödeshögs lokalhistoriska arkiv, cafeterian Vältens Bygg 2022-03-22 Närvarande: 8 personer, Hans Rydberg, Charles Eriksson, Christer Andersson, Ingrid Staaf, Annika Johansson, Ingvor Johansson, Jan Erik Andersson, Kerstin Svensson.

1) Mötets öppnande

Ordförande Hans Rydbergs öppnade mötet

2) Dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

3) Val av 2 Justeringspersoner

Beslut: Jan Erik Andersson och Ingrid Staaf valdes att justera protokollet

4) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Beslut: Årsmötet valde Hans Rydberg till ordförande och Charles Eriksson till sekreterare.

5)Godkännande av årsmötets behöriga utlysande

Beslut: Charles meddelade att årsmötets samtliga medlemmar fått kallelse via annons i Östgötatidningen, samt styrelsens ledamöter personlig skriftlig kallelse till årsmötet 3veckor innan mötet, vilket godkändes av årsmötet

6) Godkännande av ÖLA:s verksamhetsberättelse för år 2021

Charles föredrog styrelsens framarbetade förslag till årsberättelse för år 2021.

Beslut: Årsmötet godkände förslaget till årsberättelse för år 2021

Charles föredrog styrelsens framarbetade förslag till ÖLA:s bokslut för år 2021. Av bokslutet framgick att verksamhetens resultat blev en vinst med 6145kr. Balansräkningen visade en kassa på 1070,24 kr, bankkonto 109341,75kr, sparkonto 50144,37kr samt ett eget kapital om 158327 kr. Antalet betalande medlemmar i föreningen var 22st.

Beslut: Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen för år 2021.

8) Godkännande av revisorernas berättelse för år 2021

Beslut: Årsmötet godkände revisorernas berättelse för år 2021 och på rekommendation från revisorerna beslutade årsmötet att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid som omfattades av revisionen år 2021

10) Förslag till arvode och reseersättningar år 2022

Beslut: Årsmötet beslutade på rekommendation från styrelsen att ha oförändrade arvodesregler för styrelsen år 2022, dvs inga arvoden utgår till ledamöter i styrelsen samt att reseersättningar följer det statliga reglementet 1,85kr/km.

11) Förslag till medlemsavgift och arkivavgift vid utträde år 2022

Beslut: Årsmötet beslutade på rekommendation från styrelsen att ha oförändrade medlemsavgifter under år 2022, där hyllmeter priset var till 150kr/Hm samt att medlemmar som ville ha giltiga verifikat i arkivet understigande 7 år betalade 300kr/Hm, vid utträde från föreningen gällde stadgarnas regler

12) Förslag till firmatecknare 2022

Beslut: Årsmötet beslutade att utse ordföranden Hans Rydberg och kassör Charles Eriksson till firmatecknare för Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv år 2022, där firmateckningen görs av Hans Rydberg och kassör Charles Eriksson var för sig.

13) Förslag till budget 2022

Charles föredrog framarbetat förslag till ÖLA-budget för år 2022, där inkomsterna kalkulerades till 96100kr medan utgifterna uppgick till 95552kr

Beslut: Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget för år 2022. Uppdrogs till Charles att inbjuda kommunens Samhällsbyggnadsnämnd för information om arkivet och dess verksamhet.

14) Val av styrelse

a)Val av Kassör 2år

Beslut: Årsmötet omvalde Charles Eriksson till föreningens Kassör för en tid av 2 år

b)Val av 3st ordinarie ledamöter 2 år

Beslut: Årsmötet omvalde Ingvor Johansson, Annika Johansson och Ingrid Staaf till ledamöter i 2 år.

c) Val av 1st kommunalt Adjungerad ledamot styrelsen

Beslut: Kommunen hade inte lämnat något förslag till årsmötet, men lovade återkomma.

d)Val av 1st ersättare till styrelsen 1år

Beslut: Årsmötet omvalde Roland Fransson till ersättare i styrelsen för 1 år.

e)Val av 2st revisorer 1år

Beslut: Årsmötet omvalde Åke Johansson samt nyvalde Keller Johanson 1år

f)Val av 1st revisorsersättare 1år

Beslut: Årsmötet omvalde Urban Johansson till revisorsersättare för 1 år

g)Val av valberedning 1år

Beslut: Årsmötet omvalde Kerstin Svensson till föreningens valberedning för 1år

15) Övriga frågor

Beslut: Inga övriga frågor fanns varför punkten frångicks

16) Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för ett trivsamt årsmöte och samt förklarade detsamma avslutat och inbjöd därefter till kaffe med förtäring. Avslutningsvis visade Charles bilder från ÖLA:s pågående scannings projekt.

Charles Eriksson Jan Erik Andersson Ingrid Staaf

Sekreterare Justeringsperson Justeringsperson 

Anslag beviljat ÖLA

Östergötlands Arkivförbund har beviljat ÖLA ett anslag om 5000kr för inköp av en ny filmprojektor. Projektorn är avsedd att användas vid besök hos olika organisationer för att informera om ÖLA-arkivets verksamhet bildmässigt

ARKIVENS DAG 13 NOVEMBER

 

Lördagen 13 november Arkivens dag i hela Sverige.

Ödeshögs arkivet hade öppet Hus för alla förmiddagen mellan kl.10.00-13.00.

VÅRT PROGRAM

Guidning i arkivet

Filmvisning mc tillverkning

Vi bjöd på Fika

Totalt besökte 8 personer vårt arkiv denna dag. Filmen från MC-tillverkningen var mycket uppskattad då flera av besökarna själva hade arbetat med MC-tillverkningen på Husqvarna-fabriken i Ödeshög. Det var många minnen som denna dag blev som nya.

 

 

 

 

Projekt bidrag från Stiftelsen Tranås Säteri.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv har fått en fin och glädjande nyhet. Arkivstyrelsen har fått ett ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Tranås Säteri för att scanna  foton och tidningsklipp. Förvaringen av det inscannade materialet kommer att göras i en spegelarbetande hårddisk.  Projektet kommer att starta under maj månad och beräknas omfatta hela året.

ÅRSMÖTE

Årsmötes beslut

ÖLA höll sitt årsmöte tidsdagen den 23 mars 2021 hos Ombergs Buss.

Omval gjordes på samtliga i styrelsen  Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och förslag till budget godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med Ödeshögs lokalhistoriska arkiv, cafeterian Vältens Bygg 2021-03-23 Närvarande: 8st, Hans Rydberg, Charles Eriksson, Christer Andersson, Ingrid Staaf, Annika Johansson, Ingvor Johansson, Jan Erik Andersson, Åke Johansson revisor.

1) Mötets öppnande

Ordförande Hans Rydbergs öppnade mötet

2) Dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

3) Val av 2 Justeringspersoner

Beslut: Annika Johansson och Ingvor Johansson valdes att justera protokollet

4) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Beslut: Årsmötet valde Hans Rydberg till ordförande och Charles Eriksson till sekreterare.

5)Godkännande av årsmötets behöriga utlysande

Charles meddelade att årsmötets samtliga medlemmar fått kallelse via annons i Östgötatidningen, samt styrelsens ledamöter personlig skriftlig kallelse till årsmötet 3veckor innan mötet, vilket godkändes av årsmötet

6) Godkännande av ÖLA:s verksamhetsberättelse för år 2020

Charles föredrog styrelsens framarbetade förslag till årsberättelse för år 2020. Beslut: Årsmötet godkände förslaget till årsberättelse för år 2020

7) Godkännande av ÖLA:s ekonomiska berättelse för år 2020

Charles föredrog styrelsens framarbetade förslag till ÖLA:s bokslut för år 2020. Av bokslutet framgick att verksamhetens resultat blev en vinst med 15761kr. Balansräkningen visade en kassa på 2199 kr, bankkonto 87751kr, sparkonto 50144kr samt ett eget kapital om 152182 kr. Antalet betalande medlemmar i föreningen var 22st. Beslut: Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen för år 2020.

8) Godkännande av revisorernas berättelse för år 2020

Beslut: Årsmötet godkände revisorernas berättelse för år 2020

9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020

Beslut: På rekommendation från revisorerna beslutade årsmötet att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid som omfattades av revisionen år 2020

10) Förslag till arvode och reseersättningar år 2021

Beslut: Årsmötet beslutade på rekommendation från styrelsen att ha oförändrade arvodesregler för styrelsen år 2021, dvs inga arvoden utgår till ledamöter i styrelsen samt att reseersättningar följer det statliga reglementet 1,85kr/km.

11) Förslag till medlemsavgift och arkivavgift vid utträde år 2021

Beslut: Årsmötet beslutade på rekommendation från styrelsen att ha oförändrade medlemsavgifter under år 2021, där hyllmeter priset var till 150kr/Hm samt att medlemmar som ville ha giltiga verifikat i arkivet understigande 7 år betalade 300kr/Hm, vid utträde från föreningen gällde stadgarnas regler

12) Förslag till firmatecknare 2021

Beslut: Årsmötet beslutade att utse ordföranden Hans Rydberg och kassör Charles Eriksson till firmatecknare för Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv år 2021, där firmateckningen görs av Hans Rydberg och kassör Charles Eriksson var för sig.

13) Förslag till budget 2021

Charles föredrog framarbetat förslag till ÖLA-budget för år 2021, där inkomsterna kalkulerades till 68500kr medan utgifterna uppgick till 60280kr Beslut: Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget för år 2021

14) Val av styrelse

a)Val av Ordförande 2år

Beslut: Årsmötet omvalde Hans Rydberg till föreningens ordförande för en tid av 2 år

b)Val av 2st ordinarie ledamöter 2 år

Beslut: Årsmötet omvalde Christer Andersson och Jan Erik Andersson, till ledamöter i 2 år

c) Val av 1st Adjungerad ledamot styrelsen

Beslut: Kommunen hade inte lämnat något förslag, kulturnämnden kontaktas via Charles.

d)Val av 1st ersättare till styrelsen 1år

Beslut: Årsmötet omvalde Roland Fransson till ersättare i styrelsen för 1 år.

e)Val av 2st revisorer 1år

Beslut: Årsmötet nyvalde Åke Johansson samt Arne Arvidsson till revisorer för 1år

f)Val av 1st revisorsersättare 1år Beslut:

Årsmötet omvalde Urban Johansson till revisorsersättare för 1 år

g)Val av valberedning 1år

Beslut: Årsmötet omvalde Kerstin Svensson till föreningens valberedning för 1år

15) Övriga frågor

Charles informerade årsmötet om att Stiftelsen Tranås Säteri beviljat ÖLA arkivet ekonomiska medel till det ansökta scannings projektet. Stiftelsen kommer att översända beviljade pengar i två omgångar. En första redovisning ska göras när projektet startats. Beslut: Årsmötet godkände rapporten.

16) Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för ett trivsamt årsmöte och samt förklarade detsamma avslutat och inbjöd därefter till kaffe med förtäring. Avslutningsvis visade Ordföranden gamla fotografier (diabilder) tagna av Åke Blixt från olika platser runt om i vår kommun.

Charles Eriksson              Annika Johansson               Ingvor Johansson                   Sekreterare                       Justeringsperson                Justeringsperson

Läs  också hela årsberättelse nedan

ÅRSBERÄTTELSE 2020

Ändamål

Ödeshögs lokalhistoriska Arkiv, (ÖLA), har som uppgift att inventera, insamla, förteckna, bevara, vårda och visa handlingar och annan egendom som speglar utvecklingen av liv och leverne i Ödeshögs kommun, dess sju landskommuner och fd socknar; Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög. Arkivet skall bidra till att öka intresset för all sorts lokalhistoria.

Årsberättelse för Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv år 2020 Medlemmar samlade runt Svenska Lantbruksungdomens fana i Ödeshög 

Styrelsens sammansättning

Ordförande Hans Rydberg  Kassör Charles Eriksson, Ledamöter Christer Andersson Annika Johansson Jan Erik Andersson Ingrid Staaf Ingvor Johansson Kommun representant Marianne Bremer Ersättare i styrelsen Roland Fransson 

Revisorer Åke Johansson Arne Arvidsson. Valberedning Kerstin Svensson  Arkivföreståndare Charles Eriksson

Styrelsens möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. Årsmötet hölls i Ombergs Buss cafeteria lokal, fö. i samma fastighet där ÖLA-arkivet har sitt förvaringsutrymme. Åtta personer var närvarande.

Öppethållande och arkivarbete under året Arkivarbetet har under året bedrivits av arkivföreståndaren med betald arvodering om 5 timmar per vecka. Öppethållandet i arkivet har varit under torsdagar mellan 8.00 -13.00

Medlemmar och Nya Arkiv 2020

Antalet betalande medlemmar hos ÖLA, har under året varit 22st. Nya förtecknade arkiv hos ÖLA blev under året Ödeshögs Filadelfiaförsamling och Ödeshögs Folkets Husförening U.P.A. Arkivhandlingarna var gåvor till ÖLA som var mycket omfattande och tog i stort sett hela sommaren att förteckna.

Verksamheten 2020

Arkivet har under året mottagit kompletterande handlingar från medlemmar efter årsmöten som varit under våren. Dessutom hade inkommit nytt kompletterande material från en del medlemmar som lämnats till arkivet för sortering in i befintliga arkiv. Detta arbete har ofta varit tidsödande, eftersom kontroll måste göras så att de handlingarna inte innehåller dubbletter. Ibland måste också en del arkiv struktureras om, för att få plats samt dessutom gallras och flyttas till annan plats i arkivet..

Arkivföreståndaren har under året också sysslat med att omstrukturera vissa arkivtyper till nya kategorityper, exempelvis, torpinventeringar, tidningar, historiker, foton. Anledningen till omstruktureringen har varit att dessa arkivtyper ska vara lättare att hitta när de söks och att de ska finnas samlade på en gemensam plats. I ÖLA-arkivet finns ytterligare material (bl.a kartor), som ännu inte inventerats eller blivit inskrivna i arkivprogrammet. Återstår därför att skapa särskilda förvaringsplatser enligt samma modell som ovan.

Ny hemsida har arbetats fram under våren och är förlagd på Hemsidehotellet Simple site med hemsideadressen olaarkiv.se. Anledningen har varit att den förra hemsidan blivit allt svårare att redigera samt att den behövde förnyelse. Vid årsskiftet hade den nya hemsidan haft ca 2000 besökare sedan juni månad 2019. En trycksak har arbetats fram för att få ÖLA mer känt och uppmärksammat runt om i vår kommun. Trycksaken har delas ut till samtliga 2581 hushåll i Ödeshögs kommun, genom Post Nord.

En preliminär ansökan om projektmedel hos Tranås Säteri har arbetats fram med syfte att få projektmedel för att scanna och kategorisera arkivets alla foton och tidningsklipp. 

Under verksamhetsåret har enligt styrelsebeslut inköpts och installerats en ny dator, Windows 10 plus bildskärm. Detta med anledning av att den gamla datorn med operativsystemet Windows 9 inte längre blev supportade med uppdateringar och säkerhet från Windows. Under året har ÖLA sålt ca 60 böcker av Ödeshögs Industrihistoria. Kontinuerlig bokföring, inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter samt inkomstrapportering av arbetsgivaravgifter och skatt till skatteverket har gjorts kontinuerligt under året.

Statistik

Totalt fanns vid årsskiftet, 20/21, 160 hyllmetersutrymme i ÖLA arkivet, varav ca 70 av dessa var fyllda med arkivmaterial. Vid årsskiftet fanns totalt 183 arkivbildare inskrivna i arkivprogrammet hos ÖLA. Av de 183 arkivbildarna var 161 st upphörda, dvs verksamheten var avslutad och arkivalierna var överlämnade som en gåva till ÖLA. 22 st arkivbildare av de 183, hade arkivmaterial disponerat mot avgift hos ÖLA. Dessa arkivbildare är också automatiskt medlemmar hos ÖLA, när arkivmaterial förvaras som en disposition.

Nedanstående organisationer fanns fördelade i arkivet per den 31/12-2020. Nykterhet och ekonomiska organisationer hade det största antalet arkivbildare i arkivet. Antal Organisationer 13 1)Arbetstagarorganisationer 2 2)Försvars och Fred 10 3)Idrottsorganisationer 8 4)Sociala och Humanistiska 13 5)Kulturella organisationer 2 6)Kvinnoorganisationer 20 7)Nykterhetsorganisationer 11 8)Politiska organisationer 6 9)Religiösa organisationer 3 10)Studieorganisationer 0 11)Handikappsorg. 7 12)Övriga organisationer 2 13)Pensionärsorg 19 14)Ekonomiska org. 8 15)Företagsorganisationer 1 16)Gårdsarkiv 13 17)Personarkiv

Arkivbildarnas olika kategorier fanns uppdelade i 1115st olika serienummer från A till Ö, fördelade och förvarade i 667 olika volymer. Utöver detta fanns i ÖLA-arkivet 16st olika fanor förvarade, ägda av framförallt fackföreningar samt politiska organisationer.

Antal besökare i arkivet har under året minskat drastiskt, mest på grund av corona pandemin där bl.a. Arkivens dag inställdes. Uppskattningsvis 10 personer.

Övriga händelser

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv har under hösten fått en ny hyresvärd efter det att Jörgen Nordal (Ombergs Buss) sålt sin anläggning. Ny ägare från årsskiftet är Vältens Bygg och Fastigheter AB genom Rikard Åkesson. Nytt hyreskontrakt har slutits med hyresvärden med samma hyresvillkor för arkivlokalen som tidigare, 1900 kr/månaden eller 5700 kr per kvartal med en uppräkning enligt konsument prisindex. Hyresavtalet har undertecknats av ÖLA:s ordförande Hans Rydberg.

Corona pandemin har lamslagit all mötesverksamhet inom arkivvärlden. Undertecknad har deltagit i två digitala styrelsesammanträde med ÖLFA arkivförbund under år 2020

Slutord

ÖLA-arkivet har med verksamhetsberättelsen försökt spegla det som inträffat under år 2020. Styrelsen vill tacka, alla medlemmar, Ödeshögs kommun, Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) för ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret, vilket vi anser har bidragit till ÖLA-arkivets positiva utveckling. Hans Rydberg Charles Eriksson Christer Andersson Annika Johansson Ingrid Staaf Jan Erik Andersson Ingvor Johansson Marianne Bremer

Årsmöte 2019

 

Styrelsens sammansättning 2019

Ordförande Hans Rydberg, Kassör Charles Eriksson, ledamöter Christer Andersson, Annika Johansson, Susanne Orrenius, Ingrid Staaf, Ingvor Johansson, Kommun representant Birgitta Blomberg Wide´n, Ersättare i styrelsen Roland Fransson   

Revisorer Åke Johansson, Arne Arvidsson

Valberedning Kerstin Svensson 

Arkivföreståndare Charles Eriksson 

Styrelsens möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. Årsmötet hölls i Ombergs Buss cafeteria lokal, fö. i samma fastighet där ÖLA-arkivet har sitt förvaringsutrymme. Åtta personer var närvarande.

Öppethållande och arkivarbete under året

Arkivarbetet har under året bedrivits av arkivföreståndaren med betald arvodering om 5 timmar per vecka. Öppethållandet i arkivet har varit under torsdagar mellan 8.00 -13.00

Verksamheten 2019

Arkivet har under året mottagit kompletterande handlingar från olika medlemmar efter årsmöten som varit under våren och som därefter lämnats till arkivet för sortering in i redan befintliga arkiv hos ÖLA. Detta arbete har ofta varit tidsödande eftersom man måste kontrollera om de nya handlingarna innehåller dubbletter samt ibland också strukturera om hela arkivet för att de ska få plats. Arkivföreståndaren har under året fortfarande sysslat med att omstrukturera vissa arkivtyper till nya kategorityper, exempelvis, torpinventeringar, tidningar, historiker, foton. Anledningen till omstruktureringen har varit att dessa arkivtyper ska vara lättare att hitta när de söks och att de ska finnas samlade på en gemensam plats.

I ÖLA-arkivet finns ytterligare material (bl.a kartor), som ännu inte inventerats eller blivit inskrivna i arkivprogrammet. Återstår därför att skapa särskilda förvaringsplatser enligt samma modell som ovan.

Kontinuerlig bokföring, inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter samt inkomstrapportering av arbetsgivaravgifter och skatt till skatteverket har gjorts kontinuerligt under året.

Övriga händelser

Föreståndaren har deltagit vid ÖLFA:s årsmöte i Norrköping i mars månad. Han har också varit närvarande som ledamot vid 3 st styrelsemöten med Arkivförbundet ÖLFA samt deltagit i två personalträffar för samtliga arkivarbetare i länet. En av dessa träffar var förlagd till Kisas kommunarkiv samt hembygdsgård. Vid den andra träffen besöktes Finspångs statsarkiv och Siemens museum.

Nya Medlemmar och Arkiv 2019

Antalet betalande medlemmar hos ÖLA, har under året varit 22st. Nya arkiv år 2019 blev Alvastra Krönikerspel och Stora Åby Skytteförening samt ett st personarkiv

Statistik

Totalt fanns vid årsskiftet 183 arkivbildare inskrivna och förtecknade hos ÖLA. I arkivets utrymme, 19/20, fanns 160 hyllmeter utrymme, varav ca 70 av dessa var fyllda med arkivmaterial. Av de 183 arkivbildarna som fanns inskrivna i arkivprogrammet var 161 st upphörda, dvs verksamheten var avslutad och arkivalierna var överlämnade som en gåva till ÖLA. 22 st arkivbildare av de 183, hade arkivmaterial disponerat mot avgift hos ÖLA. Dessa arkivbildare är också automatiskt medlemmar hos ÖLA, när arkivmaterial förvaras som en disposition.

Följande antal organisationer fördelade i kategorier fanns i arkivet per den 31/12-2019. Nykterhet och ekonomiska organisationer var de största som fanns i arkivet.

Antal Organisationer 1)Arbetstagarorganisationer 13st (2) Försvars och Fred 2st (3)Idrottsorganisationer 10st  (4)Sociala och Humanistiska 8st  (5)Kulturella organisationer 13st  (6)Kvinnoorganisationer 2st (7)Nykterhetsorganisationer 20st (8)Politiska organisationer 11st (9)Religiösa organisationer 6st (10)Studieorganisationer 3 (11)Handikappsorg. 0st (12)Övriga organisationer 7 st (13)Pensionärsorg 2st  (14)Ekonomiska org 19st (15)Företagsorganisationer 8st (16)Gårdsarkiv 1st (17)Personarkiv 13st

Arkivbildarnas olika kategorier fanns uppdelade i 1115st olika serienummer från A till Ö, fördelade och förvarade i 667 olika volymer/ arkivkartonger.

Utöver detta fanns i ÖLA-arkivet 16st olika fanor förvarade, ägda av framförallt fackföreningar samt politiska organisationer. Under året har följande statistik förts för överlämning till arkivförbundet ÖLFA. Antal besökare under året har varit ca 35, där besökarnas ålders- och könsfördelning har varit 60% män och 40% kvinnor i åldrarna 40-80 år. Antal spridda foldrar eller annan PR-verksamhet under året har varit 7st.

Arkivens dag

Under andra lördagen i november arrangerade ÖLA, arkivens dag för femte gången. Arkivet visade filmer i kafeterian, ÖLA arkivets egen film om vårt arkiv samt en film från Ödeshögsbygden. Nere i arkivet förevisades vissa fotoalbum och andra arkivalier. Vi bjöd på kaffe och kanelbullar, vilket var mycket uppskattat. 15 personer tog tillfället i akt att besöka oss under de tre timmar som arkivet höll öppet. Flera av styrelsens ledamöter fanns med i arbetet under denna lördag.

Ödeshögs industrihistoria

Föreståndaren Charles Erikssons uppdrag att skriva och teckna Ödeshögs Industrihistoria i bokform är slutförd. Boken har tryckts på Danagårds tryckeri i Ödeshög i 500 exemplar och har mottagits mycket väl av både media och läsare.100 exemplar har getts bort i gåva till olika organisationer, medhjälpare, vänner och bekanta. Bidrag och ekonomisk hjälp för redigering och tryckkostnader har ÖLA, välvilligt fått från Leader Sommenbygd-Vätterstrand och Ödeshögs Kultur och Fritidsnämnd.

Slutord

ÖLA-arkivet har med verksamhetsberättelsen försökt spegla det som inträffat under år 2019. Styrelsen vill tacka, alla medlemmar, Ödeshögs kommun, Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) och Leader Sommenbygd-Vätterstrand för ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret, vilket vi anser har bidragit till ÖLA-arkivets positiva utveckling. Hans Rydberg Charles Eriksson Christer Andersson Annika Johansson Ingrid Staaf Susanne Orrenius Ingvor Johansson Birgitta Blomber

Boksläpp  Ödeshögs industrihistoria åren 1800-2018

Boksläpp Ödeshögs industrihistoria åren 1800-2018

Dela den här sidan