Dela den här sidan

                                       Årsberättelse för Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv år 2022


                                                                                 

 

                                                                                                                  Vinterbild från Rök Svanshals Byalag                                                                                  Arkivets ändamål
Ödeshögs lokalhistoriska Arkiv, förkortat ÖLA, har som uppgift att inventera, insamla, förteckna, bevara, vårda och visa handlingar och annan egendom som speglar utvecklingen av liv och leverne i Ödeshögs kommun, och i dess f.d. sju landskommuner och f.d. socknar; Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög. Arkivet skall också bidra till att öka intresset för all sorts lokalhistoria.                                                                                      Styrelsens sammansättning
Ordförande Hans Rydberg, Kassör Charles Eriksson, Ledamöter Christer Andersson, Annika Johansson, Jan Erik Andersson,  Ingrid Staaf,  Ingvor Johansson, Kommun representant Saknas, Ersättare i styrelsen Roland Fransson,  Revisorer Åke Johansson och Keller Johansson, Valberedning Kerstin Svensson,  Arkivföreståndare Charles Eriksson.


                                                                                                 Styrelsens möten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. Årsmötet hölls i Ombergs Buss cafeteria lokal, fö. i samma fastighet där ÖLA-arkivet har sitt arkiv. Åtta personer var närvarande vid årsmötet.                                                                                         Arkivets öppethållande 2022

Arkivarbetet har under året bedrivits av arkivföreståndaren med betald arvodering om 5 timmar per vecka. Öppethållandet i arkivet har varit torsdagar mellan 8.00 -13.00. Under verksamhetsåret har verksamhet pågått tisdagar med 5 timmar per vecka med betald arvodering, då ÖLA:s scanningsprojekt har pågått. Projektet kommer troligen att pågå även under år 2023.                                                                                                Statistik

Totalt fanns vid årsskiftet, 2022/2023, 160 hyllmetersutrymme i ÖLA arkivet, varav ca 70 av dessa var fyllda med arkivmaterial. Vid årsskiftet fanns totalt 199 arkivbildare inskrivna i arkivprogrammet hos ÖLA. Av de 199 arkivbildarna var 161 st upphörda, dvs verksamheten var avslutad och arkivalierna var överlämnade som gåva till ÖLA. 22 st arkivbildare av de 199, hade arkivmaterial disponerat mot avgift hos ÖLA. Dessa arkivbildare blir också automatiskt medlemmar hos ÖLA, när arkivmaterial förvaras som en disposition.
                                                                                     Verksamheten 2022

Antalet betalande medlemmar hos ÖLA, har under året varit 22st. Nya förtecknade arkiv hos ÖLA blev under året tre st. Dessa var Odd Fellows Klubb Lysing och två personarkiv samt fortsatt förteckning inpå nya året, av Boets Byalag och, Ödeshögs missionsförsamling. Arkivhandlingarna var både dispositioner och gåvor till ÖLA.


Arkivet har under året också mottagit kompletterande handlingar från medlemmar efter årsmöten som varit under våren. Dessutom har under året allt som oftast, flera medlemmar kommit till arkivet med nytt kompletterande material för att förtecknas in i arkivdatabasen. Dessa arbeten tar för det mesta lång tid att förteckna, eftersom kontroll måste göras så att handlingarna inte innehåller dubbletter. Ibland måste också en del arkiv struktureras om, för att få plats samt dessutom gallras och flyttas till annan plats i arkivet.


Arkivföreståndaren har också under året också fortsatt arbetet med att omstrukturera vissa arkiv till nya kategorityper, exempelvis, torpinventeringar, tidningar, historiker, foton. Anledningen till detta arbete med omstruktureringen har varit att få dessa arkivtyper lättare att hitta i arkivet när de söks och att de ska finnas samlade på en gemensam plats. I ÖLA-arkivet finns ytterligare material (bl.a kartor), som ännu inte inventerats eller blivit inskrivna i arkivprogrammet. Återstår att skapa särskilda förvaringsplatser enligt samma modell som ovan.
                                                  Projektmedel för scanning från Stiftelsen Tranås Säteri


ÖLA-arkivet ansökte under år 2020 om projektmedel hos Stiftelsen Tranås Säteri för att scanna och kategorisera arkivets alla foton och tidningsklipp. Stiftelsen Tranås Säteri beviljade vår ansökan år 2021 med 60000 kr till vårt projekt, vilket med tacksamhet mottagits av Öla styrelsen. Projektet hade vid årsskiftet 2022/2023 pågått i ett och ett halvt år på tisdagar mellan 8.00-13.00 och har resulterat i att 1436 bilder och tidningsklipp har scannats under det pågående projektet. Projektarbetet kommer att pågå under år 2023, fram till dess att det blivit helt färdigställt.


Bild Byalaget Svanshals 

Ny Hemsida

ÖLA:s nya hemsida som arbetades fram under våren 2019 hade vid årsskiftet 2020, fått 2000 besök. Vid årsskiftet 2022/2023 hade sidan besökts av över 10000 besökare, vilket är en bra besöksfrekvens, vilket indirekt betyder att arkivet blivit mer känt. ÖLA:s hemsida har varit förlagd på Hemsidehotellet Simple site med hemsideadressen olaarkiv.se. Under hösten 2022 har arkivhotellet ”Simple site” blivit uppköpt av hemsidehotellet One.Com med samma villkor som tidigare. Detta företag har vi tidigare använt oss av till vår hemsida. Arkivföreståndaren är som tidigare webbredaktör och underhåller hemsidan allteftersom som tiden går med nya texter.

Arkivens dag

ÖLA arkivet anordnade under året, andra lördagen i november månad mellan kl. 10.00 -13.00 ”Arkivens dag”. Vi visade nyscannade bilder från vårt scanningsprojekt samt bjöd på fika. Totalt besökte ca sex personer ÖLA-arkivet denna dag. Detta måste betraktas som mycket lågt, vilket till en del dock kan förklaras med Corona pandemins följdverkningar samt att kommunbiblioteket sedan flera år tillbaka visar gamla bilder på varannan tisdag i Riddarsalen med ca 20-30 deltagare per gång


Övriga händelser

Kontinuerlig bokföring, inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter samt inkomstrapportering av arbetsgivaravgifter och skatt till skatteverket har gjorts kontinuerligt under året. Under året har ÖLA också sålt en bok av Ödeshögs Industrihistoria. Corona pandemin har även detta år till en del också präglat övrig mötesverksamhet inom arkivvärlden. Undertecknad har som ledamot deltagit i både digitala och vanliga styrelsesammanträden med Östergötlands arkivförbund under året.

Scannad bild Ödeshögs manskör